Zdravotní nezávadnost

Posouzení zdravotní nezávadnosti práškových barev výrobce COLOR MEDVODE, Slovenia

Posouzení zdravotní nezávadnosti ochranných práškových barev

na bázi polyesteru CPC 20 a na bázi epoxy-polyesteru řady CPC 41, výrobce COLOR MEDVODE, Slovenia, určených k ochraně kovových materiálů proti korozi.

Posudek:
Potvrzujeme, že práškové barvy na bázi CPC 20 a CPC 41 za použití barvících prostředků odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. ve znění návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk s potravinami a pokrmy, schváleného Legislativní radou vlády ČR dne 18. prosince 2000.
Provedl: Státní zdravotní ústav Praha, dne 24. ledna 2001

Posudek:
Potvrzujeme, že práškové barvy na bázi CPC 20 a CPC 41 za požadavků kladených legislativou platnou v České republice na polymerní materiály určené pro přímý kontakt s potravinami vyhovují dle směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR - hlavního hygienika ČSR č.49/1978 Sb. Hygienické předpisy, o hygienických požadavcích na plasty a předměty z plastů přicházející do styku s poživatinami registrované v částce 13/1978 Sb. ve znění výnosu Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR - hlavního hygienika ČSR č. 73/1990 Sb. hygienické předpisy, registrované v částce 8/1989 Sb. Provedl: Ústav konzervace potravin a technologie masa Praha, dne 27. listopadu 2000

Protokol o senzorické zkoušce

na bázi polyesteru CPC 20 a na bázi epoxy-polyesteru řady CPC 41, výrobce COLOR MEDVODE, Slovenia, posouzení vhodnosti pro přímý styk s potravinami - zdravotní nezávadnost

Hodnocení:
Potvrzujeme, že při senzorickém hodnocení nebylo zjištěno ovlivnění smyslových vlastností modelových poživatin testovaných vzorkem provedeného podle ČSN 77 0226 Stanovení vlivu materiálů na organoleptické vlastnosti poživatin, ČSN ISO 8589 a směrnic MZ ČR.
Provedl: České centrum zdraví s. r. o. Tábor, dne 7. listopadu 2000


Pozn.: Veškerá dokumentace o vyjmenovaných zkouškách a testech je k možnosti nahlédnutí u obchodních společností SAVA Trade spol. s r. o. Praha, U Elektry 650/50, budova K, 190 00 Praha 9